Pháp căn bản (2018)

Tải tại đây: https://cloudup.com/cVArAYdSd83

Giới thiệu:

I. Tâm và tâm sở hợp đồng:

* Nhóm tâm vô nhân và tâm sở hợp:

* Nhóm tâm bất thiện và tâm sở hợp:

  1. 08 tâm tham và tâm sở hợp:  2. 02 tâm sân và tâm sở hợp:

  3. 02 tâm si và tâm sở hợp:

* Nhóm tâm tịnh hảo và tâm sở hợp:

  1. Tâm dục giới tốt đẹp và tâm sở hợp:

  2. Tâm sắc giới và tâm sở hợp:
  3. Tâm vô sắc giới và tâm sở hợp:
  4. Tâm siêu thế và tâm sở hợp:

II. 3 Tánh:

III. 4 Giống:


IV. 4 Sự Thật:

V. Thọ Hợp Đồng:

VI. Vật Hợp Đồng:


Advertisements