Tâm và Tâm sở Hợp đồng (2018)

I. Giới thiệu:

II. Nhóm tâm vô nhân và tâm sở hợp:

III. Nhóm tâm bất thiện và tâm sở hợp:

  1. 08 tâm tham và tâm sở hợp:  2. 02 tâm sân và tâm sở hợp:

  3. 02 tâm si và tâm sở hợp:

IV. Nhóm tâm tịnh hảo và tâm sở hợp:

  1. Tâm dục giới tốt đẹp và tâm sở hợp:
  2. Tâm sắc giới và tâm sở hợp:
  3. Tâm vô sắc giới và tâm sở hợp:
Advertisements