02 hạng Tỳ khưu

  1. Tỳ khưu theo Luật (Vinaya bhikkhu)
  2. Tỳ khưu theo Kinh (Suta bhikkhu) / Tỳ khưu theo Pháp (Dhamma bhikkhu)
Advertisements
%d bloggers like this: