04 Nhiếp Pháp

  1. Bố thí (Dāna)
  2. Ái ngữ (Piyavaca)
  3. Lợi hành (Atthacariya)
  4. Đồng sự (Samānattata)
Advertisements