03 hạng người giữ giới

  1. giữ giới thấp kém
  2. giới của bậc trung
  3. giới của bậc cao thượng.
Advertisements