03 Pháp cao thượng

  1. thấy cao thượng (Dassanānuttariya)
  2. thực hành cao thượng (Paṭipadānuttariya)
  3. sự giải thoát cao thượng (Vimuttānuttariya).

Advertisements