03 Pháp thần thông

  1. Thần túc thông
  2. Tha tâm thông
  3. Giáo hoá thần thông.
Advertisements