03 sự tầm cầu

 1. Tầm cầu về ngũ dục
  1.1 Tầm cầu sắc

  1.2 Tầm cầu thinh

  1.3 Tầm cầu hương

  1.4 Tầm cầu vị

  1.5 Tầm cầu xúc
 2. Tầm cầu về sinh hữu
 3. Tầm cầu về đời sống Phạm hạnh
Advertisements