04 cách thực hành Pháp (Dhammasamādāna)

 1. thực hành pháp trong hiện tại an lạc nhưng trong tương lai cho quả khổ
  (Dhammasamādānaṃ paccuppannasukhaṃ āya-tiṃ dukkhavipākaṃ)
 2. thực hành pháp trong hiện tại khổ mà trong tương lai cũng khổ
  (Dhammasamādānaṃ paccuppannaduk-khañc’eva āyatiñca dukkhavipākaṃ)
 3. thực hành pháp trong hiện tại khổ nhưng trong tương lai an lạc
  (Dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhaṃ āyatiṃ sukhavipākaṃ)
 4. thực hành pháp trong hiện tại an lạc và trong tương lai an lạc.
  (Dhammasamādānaṃ paccuppannasukhañ-c’eva āyatiñca sukhavipākaṃ)

D.III.229;M.I.305.316.

Advertisements