04 cách thuyết Pháp của Đức Phật

  1. theo sự chứng đắc của Ngài
  2. trả lời những câu hỏi
  3. khi thấy có nhu cầu thuận tiện, có lợi ích
  4. theo khuynh hướng của người đối diện.
Advertisements