04 điều thiện giới

  1. giới thấp kém
  2. giới được hành trì
  3. giới làm cho tăng trưởng uy lực
  4. giới thù thắng, đặc biệt.
Advertisements