04 hạng người

  1. đi từ tối vào trong tối
  2. đi từ tối ra đến sáng
  3. đi từ sáng vào trong tối
  4. đi từ sáng ra sáng.
Advertisements