04 loại giới

  1. giới được giữ gìn 1 cách thấp kém (giới hạ liệt)
  2. giới được thọ trì (giới thọ trì)
  3. giới được gìn giữ một cách đặc biệt (giới đặc biệt)
  4. giới có năng lực tối thắng (giới cao thượng)
Advertisements