04 loại nghiệp

  1. nghiệp đen cho quả đen (kammaṃ kaṇhaṃ kaṇhavipākaṃ)
  2. nghiệp trắng cho quả trắng (kammaṃ sukkaṃ sukkavipākaṃ)
  3. nghiệp đen trắng cho quả đen trắng (kammaṃ kaṇhasukkaṃ kaṇhasukkavipākaṃ)
  4. nghiệp không đen không trắng cho quả không đen không trắng (kammaṃ akaṇhaasukkaṃ akaṇhaasukkavipākaṃ kammakkhayāya saṃvattati)

 

Advertisements