04 nguyện vọng (quyết định) balamật

  1. nguyện vọng đạt được trí tuệ
  2. nguyện vọng đạt được sự chân thật
  3. nguyện vọng đạt được sự dứt bỏ
  4. nguyện vọng đạt được sự an tịnh.
Advertisements