04 nơi động tâm

  1. nơi Bồ Tát sinh ra
  2. nơi Bồ Tát thành Phật Chánh Đẳng Chánh Giác
  3. nơi Đức Phật chuyển bánh xe Pháp
  4. nơi Đức Phật viên tịch.
Advertisements