04 trí tuệ cần sanh khởi (D. iii. 277)

  1. Pháp trí (Dhammañāa)
  2. truyền thống trí (Anvayañāa)
  3. tha tâm trí (Pariccañāa)
  4. tục thế trí (Sammatiñāa).

 

Advertisements