05 lợi ích của đi kinh hành (Caṅkamānisaṃsa)

  1. Kham nhẫn khi đi đường dài (Addhāna khamo hoti)
  2. Kham nhẫn với sự tinh cần (Padhānakhamo hoti)
  3. Ít bệnh tật (Appābādho hoti)
  4. Vật thực được tiêu hoá tốt đẹp (Asitaṃ pitaṃ khāyitaṃ sāyitaṃ sammāparināmaṃ gacchati)
  5. Pháp thiền định chứng đạt khi đi kinh hành tồn tại lâu dài (Caṅkam’ ādhigato samādhi ciraṭṭhitiko hoti).

A.III.29

Advertisements