Bát đoán Phật Ngôn

  1. Pháp dẫn đến ly tham
  2. Pháp dẫn đến không bị trói buộc
  3. Pháp dẫn đến không có tích tập
  4. Pháp dẫn đến ít ham muốn
  5. Pháp dẫn đến tri túc
  6. Pháp dẫn đến viễn ly
  7. Pháp dẫn đến tinh cần
  8. Pháp dẫn đến dễ nuôi.
Advertisements