Bồ Tát ước nguyện

Những ước nguyện của Bồ Tát

  1. tâm được yên tịnh
  2. không sân hận với những người xung quanh
  3. không ham muốn cảnh vinh quang của người khác
  4. không khởi lên dục tính
  5. thân không bệnh
  6. chúng sanh đừng bị tai hại do thân, ngữ, ý của Ngài.

 

Advertisements