Các loại hỷ lạc

4 hỷ lạc thấp kém, hạ liệt

  1. người sát sanh cảm thấy vui
  2. người nói dối cảm thấy vui
  3. người trộm cắp cảm thấy vui
  4. người tà hạnh trong dục lạc cảm thấy vui.

4 hỷ lạc cao thượng

  1. hỷ lạc về sơ thiền
  2. hỷ lạc về nhị thiền
  3. hỷ lạc về tam thiền
  4. hỷ lạc về tứ thiền.
Advertisements