07. Phẩm A-La-Hán (Arahantavaggo)

Câu số 92: [audiohttps://cldup.com/hW_5ao7x_e.mp3]

92. “Tài sản không chất chứa,
Ăn uống biết liễu tri,
Tự tại trong hành xứ,
Không vô tướng, giải thoát,
Như chim giữa hư không,
Hướng chúng đi khó tìm.”
Yesaṃ sannicayo natthi, ye pariññātabhojanā;
Suññato animitto ca, vimokkho yesaṃ gocaro;
Ākāse va sakuntānaṃ, gati tesaṃ durannayā.

———

Câu số 94:

94. “Ai nhiếp phục các căn,
Như đánh xe điều ngự,
Mạn trừ, lậu hoặc dứt,
Người vậy, Chư Thiên mến.”
Yassindriyāni samathaṅgatāni,
assā yathā sārathinā sudantā;
Pahīnamānassa anāsavassa,
devāpi tassa pihayanti tādino.

———

Advertisements