15. Phẩm An Lạc (Sukhavaggo)

Câu số 199:

199. “Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng.”
Susukhaṃ vata jīvāma,
ussukesu anussukā;
Ussukesu manassesu,
viharāma anussukā.

———

Câu số 204:

204 “Không bệnh, lợi tối thượng,
Biết đủ, tiền tối thượng,
Thành tín đối với nhau,
Là bà con tối thượng.
Niết Bàn, lạc tối thượng.”
Ārogyaparamā lābhā,
santuṭṭhiparamaṃ dhanaṃ;
Vissāsaparamā ñāti,
nibbānaṃ paramaṃ sukhaṃ.

———

Câu số 205:

205. “Ðã nếm vị độc cư,
Ðược hưởng vị nhàn tịnh,
Không sợ hải, không ác,
Nếm được vị pháp hỷ.”
Pavivekarasaṃ pitvā,
rasaṃ upasamassa ca;
Niddaro hoti nippāpo,
dhammapītirasaṃ pivaṃ.

———

Advertisements
%d bloggers like this: