17. Phẩm Phẫn Nộ (Kodhavaggo)

Câu số 223:

223. “Lấy không giận thắng giận,
Lấy thiện thắng không thiện,
Lấy thí thắng xan tham,
Lấy chơn thắng hư ngụy.”
Akkodhena jine kodhaṃ,
asādhuṃ sādhunā jine;
Jine kadariyaṃ dānena,
saccenālikavādinaṃ.

———

Câu số 225:

225. “Bậc hiền không hại ai,
Thân thường được chế ngự,
Ðạt được cảnh bất tử,
Ðến đây, không ưu sầu.”
Ahiṃsakā ye munayo,
niccaṃ kāyena saṃvutā;
Te yanti accutaṃ ṭhānaṃ,
yattha gantvā na socare.

———

Câu số 229:

229. “Sáng sáng, thẩm xét kỹ.
Bậc có trí tán thán.
Bậc trí không tỳ vết,
Ðầy đủ giới định tuệ.”
Yaṃ ce viññū pasaṃsanti,
anuvicca suve suve;
Acchiddavuttiṃ medhāviṃ,
paññāsīlasamāhitaṃ.

———

Advertisements