18. Phẩm Cấu Uế (Malavaggo)

Câu số 235:

235. “Ngươi nay giống lá héo,
Diêm sứ đang chờ ngươi,
Ngươi đứng trước cửa chết,
Ðường trường thiếu tư lương.”
Paṇḍupalāsova dānisi,
yamapurisāpi ca te upaṭṭhitā;
Uyyogamukhe ca tiṭṭhasi,
pātheyyampi ca te na vijjati.

———

Câu số 247:

247. “Uống rượu men, rượu nấu,
Người sống đam mê vậy,
Chính ngay tại đời này,
Tự đào bới gốc mình.”
Surāmerayapānañca,
yo naro anuyuñjati;
Idhevameso lokasmiṃ,
mūlaṃ khaṇati attano.

———

Câu số 253:

253. “Ai thấy lỗi của người,
Thường sanh lòng chỉ trích,
Người ấy lậu hoặc tăng,
Rất xa lậu hoặc diệt.”
Paravajjānupassissa,
niccaṃ ujjhānasaññino;
Āsavā tassa vaḍḍhanti,
ārā so āsavakkhayā.

———

 

 

Advertisements