Paṭṭhāna (Bộ Vị trí)

Lưu ý:
* click vào dấu mũi tên để nghe trực tiếp hoặc click vào tên bài pháp để đến trang nội dung và nghe trực tiếp;
* click vào  24 Duyên hoặc đường dẫn sau để tải về:
https://1drv.ms/f/s!AhkpbkJQ-v7WaMHK5MPTrEnq1Ck


24 DUYÊN

Giới thiệu:

 1. Nhân duyên (hetupaccayo)
 2. Cảnh duyên (ārammaṇapaccayo)
 3. Trưởng duyên (adhipatipaccayo)
 4. Vô gián duyên (anantarapaccayo)
 5. Đẳng vô gián duyên (samanantarapaccayo)
 6. Đồng sinh duyên (sahajātapaccayo)
 7. Hỗ tương duyên (aññamaññapaccayo)
 8. Y duyên (nissayapaccayo)
 9. Cận y duyên (upanissayapaccayo)
 10. Tiền sinh duyên (purejātapaccayo)
 11. Hậu sinh duyên (pacchājātapaccayo)
 12. Tập hành duyên (āsevanapaccayo)
 13. Nghiệp duyên (kammapaccayo)
 14. Quả duyên (vipākapaccayo)
 15. Vật thực duyên (āhārapaccayo)
 16. Quyền duyên (indriyapaccayo)
 17. Thiền duyên (jhānapaccayo)
 18. Đạo duyên (maggapaccayo)
 19. Tương ưng duyên (sampayuttapaccayo)
 20. Bất tương ưng duyên (vippayuttapaccayo)
 21. Hiện hữu duyên (atthipaccayo) 
 22. Bất hiện hữu duyên (natthipaccayo) 
 23. Ly duyên (vigatapaccayo) 
 24. Bất ly duyên (avigatapaccayoti)

Tổng hợp 


 TAM ĐỀ THIỆN

 1. Nhân duyên (hetupaccayo) với tam đề thiện 
 2. Cảnh duyên (ārammaṇapaccayo) với tam đề thiện mới cập nhật 06.08.2017!!!
 3. Trưởng duyên (adhipatipaccayo) với tam đề thiện
 4. Vô gián duyên (anantarapaccayo) với tam đề thiện
 5. Đẳng vô gián duyên (samanantarapaccayo) với tam đề thiện
 6. Đồng sinh duyên (sahajātapaccayo) với tam đề thiện
 7. Hỗ tương duyên (aññamaññapaccayo) với tam đề thiện
 8. Y duyên (nissayapaccayo) với tam đề thiện
 9. Cận y duyên (upanissayapaccayo) với tam đề thiện
 10. Tiền sinh duyên (purejātapaccayo) với tam đề thiện
 11. Hậu sinh duyên (pacchājātapaccayo) với tam đề thiện
 12. Tập hành duyên (āsevanapaccayo) với tam đề thiện
 13. Nghiệp duyên (kammapaccayo) với tam đề thiện
 14. Quả duyên (vipākapaccayo) với tam đề thiện
 15. Vật thực duyên (āhārapaccayo) với tam đề thiện
 16. Quyền duyên (indriyapaccayo) với tam đề thiện
 17. Thiền duyên (jhānapaccayo) với tam đề thiện
 18. Đạo duyên (maggapaccayo) với tam đề thiện
 19. Tương ưng duyên (sampayuttapaccayo) với tam đề thiện
 20. Bất tương ưng duyên (vippayuttapaccayo) với tam đề thiện
 21. Hiện hữu duyên (atthipaccayo) với tam đề thiện
 22. Bất hiện hữu duyên (natthipaccayo) với tam đề thiện
 23. Ly duyên (vigatapaccayo) với tam đề thiện
 24. Bất ly duyên (avigatapaccayoti) với tam đề thiện

Advertisements