1. Nhân duyên (hetupaccayo)

1. Định nghĩa

2. Chi pháp

3. Các lọại nhân duyên:

3.1 Nhân tương ưng (hetu saṃyutta)
3.2 Duyên nhân (paccayahetu)
3.3 Chí thượng nhân (uttamahetu)
3.4 Phổ biến nhân (sadhāraṇahetu)

4. 3 thời:

4.1 Thời tục sinh


4.2 Thời bình nhật4.3 Thời tử

Advertisements
%d bloggers like this: