2. Cảnh duyên (ārammaṇapaccayo)

1. Định nghĩa

2. Chi pháp:

Advertisements