3. Trưởng duyên (adhipatipaccayo)

1. Định nghĩa

2. Cảnh trưởng duyên

a. Định nghĩa

b. Chi pháp

3. Đồng sinh trưởng duyên

a. Định nghĩa

b. Chi pháp

Advertisements