9. Cận y duyên (upanissayapaccayo)

  1. Định nghĩa
  2. Giảng giải:
    a) Cận y duyên theo Kinh Tạng:
    b) Cận y duyên theo Tạng Diệu Pháp:  3. Cảnh cận y duyên:

  4. Vô gián cận y duyên:
  5. Thường cận y duyên:

Advertisements