11. Hậu sinh duyên (pacchājātapaccayo)
Advertisements
%d bloggers like this: