Nhân duyên với tam đề thiện

Câu 1:
Kusalo dhammo kusalassa dhammassa hetu paccayena paccayo.
Pháp thiện trợ pháp thiện bằng Nhân duyên.


Câu 2:
Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo.
Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng Nhân duyên.

Câu 3:
Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa hetu paccayena paccayo.
Pháp thiện trợ pháp thiện và vô ký bằng nhân duyên.

Câu 4:
Akusalo dhammo akusalassa dhammassa hetu paccayena paccayo.
Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng Nhân duyên.

Câu 5:
Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa hetu paccayena paccayo.
Pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng Nhân duyên.

Câu 6:
Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa hetu paccayena paccayo. Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện và vô ký bằng nhân duyên. 

Câu 7:
Abyākato dhammo abyātassa dhammassa hetu paccayena paccayo.
Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Nhân duyên. 

Advertisements
%d bloggers like this: