Tâm lộ (Cittavīthi)

I) Dẫn nhập:

Môn

Cảnh

II) Tâm lộ: 455 lộ1. Lộ Ngũ Môn: 120 lộ

Lộ Nhãn Môn Cảnh Rất Lớn


Lộ Nhãn Môn Cảnh Rất Lớn – Na Cảnh
longumoncanhratlon_chotnacanh
longumoncanhratlon_chotdongluc

Lộ Nhãn Môn Cảnh Rất Lớn – Hữu Phần Khách
longumoncanhratlon_chothuuphankhach

2. Lộ Ý Môn: 335 lộ

Lộ ý môn thông thường: 53 lộ

Lộ Ý Môn Thời Bình Nhật

Lộ Ý Cảnh Rõ – Cảnh Không Rõ Cảnh Mơ Hồ

Lộ Ý Môn Thông Thường

Lộ Ý Nối Lộ Ngũ


Lộ Chiêm Bao: 12 lộLộ ý môn đặc biệt: 164 lộ

Lộ Chứng Thiền: 36 lộ
loymon_dacthien
Lộ Nhập Định: 36 lộ
loymon_nhapdinh

Lộ Thiền Cơ: 4 lộ
lothienco1
lothienco2

Lộ Đắc Sơ Đạo: 10 lộ
lodacsodao


Lộ Đắc 3 Đạo Cao: 30 lộ
lodacbadaocao
Lộ Hiện Thông: 4 lộ
lohienthong

Lộ Nhập Thiền Quả: 40 lộ
lothienqua

 
mới 17.12.2016!!!

Lộ Nhập Thiền Diệt Thọ Tưởng: 4 lộ
lothiendietthotuong
 
mới 17.12.2016!!!

Lộ cận tử: 118 lộ

Lộ Cận Tử: 4 lộ

Lộ Viên Tịch Thông Thường: 4 lộ

Lộ Viên Tịch Liên Thiền: 36 lộ

Lộ Viên Tịch Liên Phản Khán: 48 lộ

Lộ Viên Tịch Liên Thông: 4 lộ

Lộ Viên TỊch Chí Mạng: 22 lộ

Advertisements