Vi Diệu Pháp căn bản

* GIỚI THIỆU

I) PHÁP CHÂN ĐẾ

  1. Tâm
  2. Tâm sở
    * thuyết giảng qua giao diện Paltalk
    * thuyết giảng trong lớp học (cập nhật ngày 15.04.2017)
  3. Sắc pháp
  4. Níp bàn

II) PHÁP CHẾ ĐỊNH

  1. Danh chế định
  2. Nghĩa chế định
Advertisements