Tâm sở (thuyết giảng trong lớp học)

Giới thiệu
* Tâm


* Tâm sở


* Sắc pháp

* Níp-bàn

   TÂM SỞ BIẾN HÀNH:

 1. Tâm sở Xúc 2. Tâm sở Thọ 3. Tâm sở Tưởng


 4. Tâm sở Tư


 5. Tâm sở Nhất hành
 6. Tâm sở Mạng quyền


 7. Tâm sở Tác ý

  _(())_
  TÂM SỞ BIỆT CẢNH:
 8. Tâm sở Tầm 9. Tâm sở Tứ


 10. Tâm sở Thắng giải


 11. Tâm sở Cần
 12. Tâm sở Hỷ


 13. Tâm sở Dục


  _(())_
  TÂM SỞ BẤT THIỆN:
 14. Tâm sở Si

 15. Tâm sở Vô tàm


 16. Tâm sở Vô quý

 17. Tâm sở Phóng dật


 18. Tâm sở Tham

 19. Tâm sở Tà kiến 20. Tâm sở Mạn 21. Tâm sở Sân

 22. Tâm sở Tật (Ganh tỵ) 23. Tâm sở Lận (Bỏn xẻn)
 24. Tâm sở Hối

 25. Tâm sở Hôn trầm
 26. Tâm sở Thụy miên

 27. Tâm sở Hoài nghi
  _(())_
  TÂM SỞ TỊNH HẢO:  28. Tâm sở Tín mới cập nhật 15.04.2017!!!
  * 7 cách nhận biết người có niềm tin:

 29. Tâm sở Niệm

 30. Tâm sở Tàm 31. Tâm sở Quý 32. Tâm sở Vô tham

Advertisements