Đức Phật và 45 năm Hoằng Pháp Độ Sinh (10)

Lời nói đầu

-o-o-o-

Trong suốt chiều dài thời gian bốn vô lượng (atăng kỳ) và 100 ngàn kiếp trái đất, chỉ có 12 kiếp trái đất có Đức Phật Chánh giác xuất hiện, đồng thời trong khối chúng sinh vô biên, chỉ sinh khởi 29 vị Chánh giác.

 Một người nếu tát cạn nước trong bốn đại hải mênh mông hay đục xuyên qua núi chúa Tudi (Sineru) theo chiều dài 168 ngàn do tuần, tạo thành một đại lộ thênh thang trong lòng núi, còn dễ dàng hơn là thực hành công hạnh để trở thành Vô thượng chánh giác. Thế nên. Đức Phật có dạy:

“Kiccho buddhānamuppādo: Đức Phật hiện khởi, khó thay”.

Và câu nói: “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành” không có cơ sở hợp lý, là lời hư ngụy.

Đọc Lịch sử chư Phật (Buddhavaṃsa) để thấy “đêm đen dài dằng dặc, còn ánh dương quang chỉ lóe lên rồi vụt tắt”, để thấy “những đau khổ của kiếp nhân sinh chỉ là hữu hạn, ít ỏi như hạt bụi nhỏ trong đầu móng tay so với nỗi khổ tử sinh luân hồi đang vây phủ trùng trùng điệp điệp như núi rừng HyMã”.

Đọc Lịch sử chư Phật để thấy công hạnh của những bậc Cổ đức, giúp người có trí tăng thêm dũng lực, nỗ lực vượt qua những chướng ngại của trần đời, để vươn lên thoát ra vùng băng giá tâm linh.

Đọc Lịch sử chư Phật giúp người có trí nhủ lòng rằng: “Thôi nhé, giả từ thế sự nhiểu nhương, trong giọt mật nhỏ  của thế gian chứa đầy đau thương cay đắng. Hạnh phúc thay,  ánh Phật quang còn đang soi sáng, sao còn chần chờ chẳng chịu dấn thân, theo đường Bát chánh để trở về với cội nguồn tịnh lạc?”.

Đọc Lịch sử chư Phật để thấy tâm đại bi của Đức Chánh giác cùng các bậc Thánh tiền hiền, luôn mưu cầu hạnh phúc đến chúng sinh. Sao đành lòng gạt bỏ ngoài tai những lời thương yêu hữu ích.

Vui gì thế sự mà vui?
Nỗi đau sinh tử còn ngời ánh đêm.
Giả từ thế sự đảo điên.
Vui trong Đạo pháp não phiền tiêu tan.

Phật tử Devānampiya Tissa hân hoan với hạnh phúc trí tuệ, ấn tống trọn vẹn tập sách này.

Xin chân thành cảm niệm công hạnh của Phật tử Devānampiya Tissa, nguyện cầu Hồng ân Tam Bảo vô biên gia hộ cho Phật tử Devānampiya Tissa luôn thành tựu như ý.

Tỳkhưu Chánh Minh cẩn bạch.

II- Công hạnh vị Chánh Đẳng Giác (tt)

5- Hạnh tinh tấn dẫn đến  giác ngộ (Viriya pāramī)
6- Hạnh nhẫn nại  dẫn đến giác ngộ (khanti pāramī)
7- Hạnh chân thật dẫn đến giác ngộ (caccapāramī)

1’- Chuyện khỉ chúa
2’- Hạnh Đạo sĩ nhiệt cầnSacca (Saccatāpacariyaṃ)
3’- Hạnh chim cút con (Vaṭṭapotakacariyaṃ)
4’-Chuyện cá chúa
*Thiên tử Pajjuna
*Thiên nữ Kokanadā
*Địa ngục Roruva
*Thiên nữ Cūḷa Kokanadā
5’- Ẩn sĩ Kaṇhadīpāyana
6’- Hiền trí Sutasoma.

8- Hạnh quyết định dẫn đến giác ngộ (adhiṭṭhānapāramī)

*Vương tử Temiya
*Địa ngục Ussada

9- Hạnh từ tâm dẫn đến giác ngộ (mettāpāramī)

*Chuyện Nhất vương (Ekarāja)
*Tóm lược Bổn sự Mahāsīlava
*Tóm lược bổn sự Seyya
*Tóm lược Bổn sự Ghata

10- Hạnh xả dẫn đến giác ngộ (upekkhāpāramī)

*Chuyện Mahālomahaṃsa
*Pháp thượng nhân

III- Lịch sử chư Phật

*Đức Thế Tôn giảng pháp
*Buddha (PhậtĐà)
*Tám điều khác biệt (vematta)
*Ba  loại hào quang
*Bốn điều không xảy ra
*Mười tám bất cộng pháp (āvenikadhamma)
*Việc làm trong ngày của Đức Phật Gotama|
*Voi Uposatha
*Voi Chaddanta
*Tóm lược Giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama
* Tạng Luật (Vinayapiṭka)

A-  Suttavibhaṅga (Phân tích Giới bổn)

*Pārājika (Pāli)
*Pācittiya (Pāli)
*Mahāvibhaṅga
*Bhikkhunīvibhaṅga (Phân tích giới Tỳkhưu ni)

B- Khandhaka (Hợp  phần)

1- Mahāvagga (Đại phẩm)
2- Cullavagga (Tiểu phẩm)

C- Parivāra (Tập yếu)

*Mahāpaccariya
*Kurundī – Atthakathā
*Trưởng lão Sāriputta (người Tích Lan)
*Tạng kinh (Suttapiṭka)
*Trưởng lão Buddhamitta
*Kañcipura
*Luận sư Dhammapāla
*Tạng Thắng pháp
*Madhupiṇḍikasutta (Kinh Mật hoàn)
*Daṇḍapānī

A- Ẩn sĩ Sumedha

1- Đời sống gia  chủ
2- Xuất gia
3- Được thọ ký
4- Phát nguyện thành bậc Chánh giác trong tương lai
*Nàng Sumittā
5- Quán xét các pháp độ
*Bồtát Sumedha tự tìm thấy 10 pháp Balamật
*Vị Bồtát sau khi được thọ ký
*Bốn căn cứ pháp (buddhabhūmi)
*Sáu khuynh hướng (Ajjhāsaya)
*Không có 18 điều nguy hại (aṭṭhārasa abhabbaṭṭhānāni)
*Bảy pháp xuất chúng (acchariya dhamma)
*Các kiếp hội kiến 27 vị Chánh giác của Đức Phật Gotama

B-Tóm lược lịch sử 27 vị Phật quá khứ

 *Ba vị Phật
1- Đức Phật Dīpaṅkara (Nhiên Đăng)
*Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật  Dīpaṅkara
*Trưởng lão Dhammaruci
2 – Đức Phật Koṇḍañña
*Tiền thân của Đức Phật Gotama
*Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật Koṇḍañña
*Trưởng lão Abbhañjanadāyaka
*Trưởng lão ni Saṅkamanattā
3- Đức Phật Maṅgala
*Hạnh sự
*Tiền thân Đức  Phật Gotama
*Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật Maṅgala
4- Đức Phật Sumana
*Tiền thân Đức Phật Gotama
*Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật Sumana
5- Đức Phật Revata
*Tiền thân của Đức Phật Gotama
*Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật Revata
6- Đức Phật Sobhita
*Tiền thân Đức Phật Gotama
*Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật Sobhita
*Trưởng lão Kaṇhadinna
7- Đức Phật Anomadassī
*Tiền thân của Đức Phật Gotama
*Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật Anomadassī
*Trưởng lão Mattaji
*Trưởng lão Ambādāyaka
*Trưởng lão Pañcasilāsamādāniya
*Trưởng lão Bharata
8- Đức Phật Paduma
*Tiền thân Đức Phật  Gotama
*Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật Paduma
*Trưởng lão Aṅkolaka pupphiya
*Trưởng lão Asokapūjaka
*Trưởng lão ni Dhammadinnā
9- Đức Phật Nārada
*Tiền thân Đức Phật Gotama
*Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật Nārada
*Trưởng lão Naḷāgārika
10- Đức Phật Padumuttara
*Tiền thân Đức Phật Gotama
*Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật Padumuttara
*Trưởng lão Ajita
*Trưởng lão Añjanavaniya
*Trưởng lão Isimuggadāyaka
*Trưởng lão Ukkhitapadumiya
*Trưởng lão Uttareyadāyaka
*Trưởng lão Udakadāyaka
*Trưởng lão Udāna (hay Udena)
*Trưởng lão Upaḍḍhadussadāyaka
*Trưởng lão Upasīva
*Trưởng lão ni Ubbirī
*Trưởng lão Ekacintita
*Trưởng lão Ekadīpiya
*Trưởng lão Ekasussadāyaka
*Trưởng lão Ekapadumiya
*Trưởng lão Ekāsanadāyaka
*Trưởng lão Opavuyha
*Trưởng lão Kumudadāyaka
*Trưởng lão Kassapa
*Trưởng lão Kūṭivihārī
*Trưởng lão Kuṭivihārī
*Trưởng lão Kosalavihārī
*Trưởng lão Khaṇḍasumana
*Trưởng lão Khitaka
*Trưởng  lão Hārita
*Trưởng lão Gandhokadāyaka
*Trưởng lão Dhotaka
*Trưởng lão Jambuphaliya
*Trưởng lão Jātipupphiya
*Trưởng lão Ti-Ukkādhāriya
*Trưởng lão Ti-Padumiya
*Trưởng lão Sirima
*Trưởng lão Dhajadāyaka
*Trưởng lão Dhammasava
*Trưởng lão Vidhūpanadāyaka
*Trưởng lão Sataraṃsika
*Trưởng lão Sannidhāpaka
*Trưởng lão Saparivāracchattadāyaka
*Trưởng lão Saparivāracchattadāyaka
*Trưởng lão Saparivārāsana
*Trưởng lão Sayanadāyaka
*Trưởng lão Sucinta
*Trưởng lão Susārada
*Trưởng lão Rakkhita
11- Đức Phật Sumedha
*Tiền thân Đức Phật Gotama
*Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật Sumedha
*Thiên tử Anekavaṇṇa
*Trưởng lão Abhaya
*Trưởng lão Uttiya
*Trưởng lão Candanamāliya
*Trưởng lão Pañcahatthiya
*Trưởng lão Bhaddāli
*Trưởng lão Madhudāyaka
12- Đức Phật Sujāta
*Tiền thân Đức Phật Gotanma
*Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật Sujāta
13- Đức Phật Piyadassī
*Tiền thân Đức Phật Gotama
*Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật Piyadassī
*Trưởng lão Nigrodha
*Trưởng lão Padumakūṭāgāriya
*Trưởng lão Pabbhāradāyaka
*Trưởng lão Pāpanivāriya
*Trưởng lão Hemaka
*Trưởng lão Tambapupphiya
14- Đức Phật Atthadassī
*Tiền thân của Đức Phật Gotama
*Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật Atthadassī
*Trưởng lão Ālambanadāyāka
*Trưởng lão Ekachattiya
*Trưởng lão Ekudāna (Ekudāniya)
*Trưởng lão Kumudamāliya
*Trưởng lão Paviṭṭha
*Trưởng lão Caṅkamadāyaka
*Trưởng lão Sīha
*Trưởng lão Jagatikāraka
*Trưởng lão Taraṇiya
*Trưởng lão Desapūjaka
*Trưởng lão Dhammapāla
*Trưởng lão Vatthadāyaka
*Trưởng lão Sucintita
*Trưởng lão Sumaṅgala
15- Đức Phật Dhammadassī
*Tiền thân Đức Phật Gotama
*Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật Dhammadassī
*Trưởng lão Paripuṇṇaka
16- Đức Phật Siddhattha
*Tiền thân Đức Phật Gotama
*Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật Siddhattha
*Trưởng lão Buddhasaññaka
*Trưởng lão Vītasoka
*Trưởng lão Bodhighariya
*Trưởng lão Sudhāpiṇḍiya
*Trưởng lão Hatthidāyaka
*Trưởng lão Ākāsukkhipiya
*Trưởng lão Ukkhepakaṭa Vaccha
*Trưởng lão Uttara
*Trưởng lão Uttiya (hay Uttika)
17- Đức Phật Tissa
*Sự đặt tên
*Tiền thân Đức Phật Gotama
*Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật Tissa
*Trưởng lão Puṇṇamāsa
*Trưởng lão Pañcahatthiya
*Trưởng lão Padasaññaka
*Trưởng lão Suhemanta
*Trưởng lão Naḷinakesariya
18- Đức Phật Phussa
*Tiền thân Đức Phật Gotama
*Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật Phussa
*Trưởng lão Padumapupphiya
*Trưởng lão Phaladaayaka
19- Đức Phật Vipassī
*Tiền thân Đức Phật Gotam
*Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật Vipassī
*Trưởng lão Añña Koṇḍañña
*Tiền thân trưởng giả Jotika
*Tiền thân gia chủ Meṇḍaka
*Trưởng lão Tikicchaka
*Trưởng lão Ajita mānava (thanh niênAjita)
*Trưởng lão Ajjuna
*Trưởng lão Anusaṃsāvaka
*Trưởng lão Abhaya
*Trưởng lão ni Abhirūpa Nandā
* Trưởng lão Amoraphaliya
* Trưởng lão Ambapiṇḍiya
*Trưởng lão Avyādhika
*Trưởng lão Ātuma
*Trưởng lão Bodhivandaka
20- Đức Phật Sikhī
*Tiền thân Đức Phật Gotama
*Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật Sikhī
*Trưởng lão Abhibhū
* Trưởng lão ni Ambapālī
*Trưởng lão Ajinadāyaka
*Trưởng lão Āyāgadāyaka
*Trưởng lão Āvopupphiya
*Trưởng lão Nandaka
*Trưởng lão Asanatthavika
*Trưởng lão Usabha
*Trưởng lão Usabha
*Trưởng lão ni Somā
* Trưởng lão Surādha
*Trưởng lão Sunāga
21- Đức Phật Vessabhū
*Tiền thân Đức Phật Gotama
*Những chi tiết đặc biệt về Đức Phật Vessabhū
*Trưởng lão Abhibūta
*Trưởng lão Kaṇikāracchadaniya
*Trưởng lão Kesarapupphiya
*Trưởng lão Saṅghupaṭṭhāka
*Trưởng lão Bhisadāyaka

– trang sau –

Advertisements