Đức Phật và 45 năm Hoằng Pháp Độ Sinh (12)

Lời nói đầu

*-*-*-

Như người năng lau chùi viên ngọc quý, để sắc ngọc ngày thêm trong sáng, ngọc quang phát huy ngày thêm xinh đẹp.

Đức Thế Tôn chăm sóc Sadi Rāhula rất tinh tế, những hạt bụi trần dù nhỏ cũng không cho bám vào tâm khảm, mang đến cho Sadi Rāhula những loại vật thực đầy chất dinh dưỡng tâm linh, từng bước từng bước làm tăng trưởng những pháp cao thượng dẫn đến cứu cánh Nípbàn.

Đáp lại tình thương vô lượng của vị cha lành Tam giới, Sadi Rāhula tự giác khép mình vào con đường hướng thượng tâm linh, giả từ những hưởng thụ mà một trẻ thơ 7 tuổi thường có; lìa bỏ nơi bụi trần dấy động, đi đến vùng yên tịnh Ambalaṭṭhika để nương thân, 12 năm từ giả chiếc giường êm ấm, nằm trên sàn gỗ lạnh, có lần phải nằm trên nền đất trong nhà vệ sinh của Đức Thế Tôn.

Tuy xuất thân từ dòng Khattiya (Sátđếlỵ), là con trai duy nhất của Đức Thế Tôn theo nghĩa thế tục, nhưng không vì thế mà kiêu mạn, tự hào, luôn giữ tâm khiêm nhu, hòa nhã với chư Tỳkhưu.

Mặt khác, tuy còn là Sadi nhưng luôn kính trọng Học giới, kính trọng Pháp, tâm khao khát học hỏi và suy gẫm những lý lẽ thâm sâu trong lời dạy của Đức Thế Tôn, của Tế độ sư cùng các vị Trưởng lão thánh thiện khác.

Giới Luật, Pháp nghĩa thâm sâu cùng với sự kiên trì không xao nhãng đã không phụ lòng người nhất hướng tầm cầu Đạo giải thoát. Thánh quả diệu kỳ ALaHán đã đến với Ngài Rāhula khi vừa thọ Đại giới Tỳkhưu chẳng bao lâu và chính thức trở thành con Đấng Như Lai theo ý nghĩa chân pháp.

Ngài Rāhula đã hân hoan thốt lên.

“Nhờ có đầy đủ hai điều; ta được gọi Rāhula may mắn.

Là con của Đức Phật; được chứng đạt pháp nhãn”.

Tình thương vô lượng của Đấng Như Lai chẳng phải chỉ có cho Ngài Rāhula, tình thương này có cho tất cả chúng sinh, Đức Thế Tôn nuôi dưỡng tâm linh hướng đến bờ Giái thoát cho tất cả những ai có khuynh hướng muốn thoát ra già – bệnh – chết. Tâm đại bi của Đức Thế Tôn rộng như hư không, sâu thẵm như đại hải mênh mông, nhưng không kém phần nghiêm khắc: “Luật của bậc Thánh vẫn là Luật”, không một lý do gì canh cải được.

Ngài Raṭṭhapāla có tâm thành hướng về giảỉ thoát, nhưng Đấng Như Lai không cho thiện gia tử nào chưa có sự đồng ý của cha mẹ được xuất gia. Sự kiên định được xuất gia trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn, được đáp trả bằng Thánh đạo ALaHán, sau khi xuất gia được ba tháng.

Mỗi chúng sinh đều có những nhược điểm riêng do tập quán trong quá khứ, điều cần thiết là: “Có biết và có đủ nghị lực để khắc phục những nhược điểm ấy không?” . Ngài Anuruddha là một trong những điển hình ấy; trong quá khứ rất nhiều lần là vua Trời Sakka, thân cận rất nhiều với tiếng đàn, tiếng hát cùng với những vũ khúc thiên tiên.

Ngài là người tạo thiện nghiệp sâu dầy, chưa từng biết đến tiếng “không có”. Khi xuất gia trong Giáo đoàn, những tạp nhiễm đã quấy nhiễu Ngài không ít, nhưng với sự kiên định thoát ra những trói buộc xem rất nhẹ nhàng, nhưng rất bền chắc, tựa như xiềng xích trói buộc, giam cầm thớt voi dũng mãnh, Ngài Anuruddha đã chiến thắng, bứt đứt những xích xiềng nô lệ ấy, trở thành bậc Thánh ALaHán, trở thành một danh Tăng đương thời với địa vị “đệ nhất về thiên  nhãn”.

Suốt 55 năm không nằm, trọn 25 năm đầu không ngủ, 30 năm cuối chỉ ngủ chút ít vào canh cuối, với thiên nhãn thuần tịnh Siêu nhân, Ngài đã gián tiếp giúp chúng sinh nhất là nữ giới xa lánh bốn vùng khổ cảnh, dấn thân trên con đường đến nhàn cảnh, cao tột là NípBàn.

Các bậc Tiền hiền như những cánh hoa thơm muôn màu môn sắc, mỗi vị một vẻ, cống hiến vườn hoa Phật Đạo càng thêm sinh động diệu kỳ.

Mỗi trang sử của các Ngài là mỗi bài học vô giá, là hành trang quý cho những ai tầm cầu Đạo Bất tử, mỗi hạnh lành của các Ngài là một dấu ấn thiêng liêng in đậm trong tâm của những người con tín đạo.

Tập sách này được phân phát rộng rải đến mọi người nhất là đến chư Phật tử, được xuất phát từ niềm tin Pháp Bảo vô biên của gia đình chú Đỗ Trước – Cô Phương Lan, đã hân hoan dâng tịnh tài ấn tống trọn vẹn tập sách này.

Nguyện cầu Hồng ân Tam Bảo, nhất là Pháp lực diệu kỳ gia hộ cho gia đình chú Đỗ Trước- Cô Phương Lan cùng thân quyến được thuận may trong đời sống và nhanh chóng thành đạt sự Giác ngộ, thoát ra khỏi vòng sinh tử đầy hệ lụy.

Lành thay- Lành thay

Tỳkhưu Chánh Minh cẩn bạch.

MỤC LỤC

Chương XVIII. Mùa hạ thứ 2

I- Hai vị Trưởng lão

A- Giáo giới Sadi Rāhula

  1. Rāhulasutta (kinh Rāhula)
  2. Ambalaṭṭhikā Rāhulovādasutta(tóm lược)
   * Ambalaṭṭhikā
  3. Kumārapañhāsutta (kinh Hỏi Nam tử)
   * Tỳkhưu ni Kajaṅgalā
   * Thị trấn Kajaṅgala
  4. Những bài kinh trong phẩm Tương ưng Rāhula
   * Kinh Mắt (Cakkhusutta)
   * Kinh sắc (Rūpasutta)
   * Kinh Rāhula (Rāhulasutta) (1)
   * Kinh Rāhula (Rāhulasutta) (2)
   * Kinh Rāhula (Rāhulasutta) (3)
  5. Hạnh của Ngài Rāhula
   * Bổn sự Tipallatthamiga (Con nai có ba cử chỉ)
   * Bổn sự Tittira (Chim đa đa)
   * Đại kinh Giáo giới Rāhula (Mahārāhulovādasutta)
   * Các phận sự của Trưởng lão Sāriputta
  6. Chứng Thánh quả Alahán
   * Chiến thắng Ma vương
  7. Được ban địa vị Tối thắng
   * Tiền sự
   a- Thời Đức Phật Padumuttara
   b- Ước nguyện của tiền thân Ngài Raṭṭhapāla
   c- Tiền thân Ngài Rāhula trong thời Đức Phật Kassapa
  8. Chuyện tiền thân
   * Bổn sự Uraga (chuyện con rắn)
   * Bổn sự Kapi (chuyện con khỉ)
   * Bổn sự Makkaṭa (chuyện con vượn)
   * Bổn sự Makkhādeva (vua Makkhādeva)
   * Bổn sự  Sonaka
   * Bổn sự Mahā Ukkusa
   * Bổn sự Kaṇhadīpāyana
   * Trưởng lão Raṭṭhapāla
   * Vua Koravya

B- Trưởng lão Anuruddha (ANaLuật)

  1. Cuộc sống vương giả
  2. Xin mẹ xuất gia
   * Trưởng lão Majjhantika
   * Kinh Āsīvisopama (Rắn độc)
   * Trưởng lão Tissa (Tóm gọn)
  3. Hạnhlành của Ngài Anuruddha
   * Rừng Kaṇṭakī
   * Rừng Ambapālī
   * Kārerikūṭi
   * Kosambakūṭi
   * Gandhakūṭi
   * Bāhiya (1)
   * Bāhiya (2)
   * Bāhiya (3) hay Bāhika
   * Bāhiya Dārucīriya
   * Câu chuyện quá khứ
  4. Ngài Anuruddha với các cận sự
   * Các Thiên nữ
   * Thiên nữ Jālini (hay Jālinī)
   * Nandavana (rừng Hoan Hỷ)
   * Cận sự nữ Rohinī
   * Một nàng góa phụ
   * Nàng Cūḷasubhaddā
   * Thị trấn Ugga
   * Nữ Dạxoa mẹ Piyaṅkara
   * Nữ Dạxoa mẹ Piyaṅkara
   * Thiên tử Indaka
   * Thiên tử Aṅkura
   * Thợ mộc Pañcakaṅga
   * Sadi Sumana
   * Dãy núi Vindhya
  5. Linh tinh
   * Làng Veḷua hay Beluva
   * Lược giải kinh Sakkapañhā (Đế Thích hỏi)
   * Mười bốn câu hỏi của vua Trời ĐếThích
   * Đại Trưởng lão Mahāsīva
   * Thiên nữ cảnh tỉnh
   * Vua Trời Sakka rửa chân cho Ngài Mahāsīva
   * Vua Trời Sakka chứng Thánh đạo Dự Lưu
   * Ước muốn (chanda) của các vị Chánh Giác
   * Sadi Bhāgineyya Saṅgharakkhita
   * Ba vị Tỳkhưu
   * Vua Trời Sakka tán dương Đức Thế Tôn
   * Sáu lợi ích của vua Trời Sakka
   * Mẫu chuyện khác về Thiên vương Sakka
  6. Tiền sự của Ngài Anuruddha
  7. Những Bổn liên quan đến tiền thân Ngài Anuruddha
   * Bổn sự Maṇicora (Kẻ trộm ngọc)
   * Bổn sự Mahāsūka (chuyện Đại Anh vũ)
   * Bổn sự Cullasūka (chuyện Tiểu Anh vũ)
   * Bổn sự Sādhīna (Đại vương Sādhīna)

– chương sau – 

Advertisements