Luận giải Kinh Sa Môn Quả (phần 1)

Lời nói đầu

-0-0-0-

Tuy được thuyết giảng khá muộn so với các bài kinh khác, nhưng các vị Trưởng lão trong những lần Kết tập Phật Ngôn, đã xếp kinh Sa-môn quả là bài kinh thứ hai sau kinh Phạm võng (Brahmajālasuttanta).

Điều này đã nói lên tầm quan trọng của kinh Sa-môn quả.

Nếu kinh Phạm võng có mục đích “chấn chỉnh tri kiến” đối với 62 loại “kiến thức sai lệch” với chân lý, thì kinh Sa-môn quả cũng nằm trong phạm trù này, nhưng với khía cạnh khác.

Kinh Sa-môn quả trình bày những sai lệch của 6 chủ thuyết đương thời (thời Đức Phật) của 6 vị tôn chủ dị giáo.

Chủ thuyết của 6 vị tôn chủ dị giáo mang “dáng dấp” của sự “chấp thường” hay “chấp đoạn” và “chủ nghĩa hoài nghi”.

Những tư tưởng ấy vẫn còn lưu hành trong thời hiện tại với “chiếc áo khoác” khác.

Thứ đến kinh Sa-môn quả nêu lên những pháp môn căn bản “tuần tự nhi tiến” cùng với những thành tựu pháp thượng nhân của đời sống xuất gia.

Đó là con đường ngắn nhất, cũng là con đường duy nhất mà “những ai muốn thoát ra khỏi sinh tử luân hồi” không thể không thực hành.

Trong bản luận giải này chúng tôi phân thành 3 chương:

– Chương I: Giải thích duyên khởi.

– Chương II: Giải thích những sai lệch sáu chủ thuyết của 6 vị tôn chủ dị giáo.

– Chương III: Giải thích những “kết quả” của bậc xuất gia.

Chúng tôi nương theo bản Anh ngữ “Giải kinh Sa-môn quả” của Đại trưởng lão Bodhi dịch từ Pāli ngữ sang. Đồng thời chúng tôi đối chiếu với bản Sớ giải (Aṭṭhakathā) bằng Pāli ngữ của Ngài Buddhaghosa (Giác âm). Đồng thời có bổ túc thêm những tư liệu có được, để làm sáng tỏ ý nghĩa của kinh văn.

Để tiện cho độc giả theo dõi, chúng tôi trích nguyên văn những đoạn kinh Pāli cần thiết và trích bản dịch kinh Sa-môn quả của Hòa Thượng Thích Minh Châu đính kèm.

Với những từ vựng Pāli cần giải thích rõ qua bản Sớ giải, chúng tôi trích dẫn Pāli ngữ đính kèm, với những đoạn Pāli giải thích rộng, chúng tôi chỉ dịch mà không trích dẫn Pāli.

Riêng về “Hậu sớ giải” (Ṭīkā) và “Tiếp theo Hậu sớ giải” (Anuṭkā), chúng tôi chỉ dịch mà không trích dẫn Pāli vì e rườm rà, mong các bậc cao minh và độc giả hoan hỷ.

Chúng tôi chỉ hy vọng “bản luận giải này “giúp không nhiều thì ít cho sự chấn chỉnh tri kiến” của chư Phật tử. Đồng thời chỉ là “đóng góp” chút ít vào “kho tàng tri kiến” của Phật giáo.

Chúng tôi cũng ghi nhận sự đóng góp vào thiện sự này của Giáo sư Trần Ngọc Lợi cùng Phật tử Tathāpañña, đã giúp chúng tôi dịch “những danh từ riêng trong Phật giáo” qua bản bằng Anh ngữ.

Với khả năng và trình độ hạn hẹp, hẳn bản Luận giải không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong các bậc hiền trí cao minh từ bi mĩm cười tha thứ.

Lành thay – lành thay.

Tỳ-khưu Chánh Minh cẩn bạch.

————————–

NỘI DUNG

CHƯƠNG I. Vua Ajātasattu (A-xà-thế) yết kiến Đức Thế Tôn.

Phần 1. Duyên khởi

Giải đoạn 150.

 • Như vầy tôi nghe.
 • Một thời.
 • Đức Thế Tôn.
 • Rājagaha ( Vương xá).
 • Lương y Jīvaka komārabhacca.
 • Vương tử Abhaya.
 • Vua Ajātasattu (A-xà-thế).
 • Vương quốc Magadha (Ma-kiệt-đà).
 • Vua Bimbisāra (Bình-sa).
 • Hoàng hậu Vedehi.

Phần 2.

Giải từ đoạn 151 – 156.

Sáu vị tôn chủ dị giáo.

 • Tôn chủ Pūraṇa kassapa.
 • Tôn chủ Makkhali gosāla.
 • Tôn chủ Ajita kesakambala.
 • Tôn chủ Pakudha kaccāyana.
 • Tôn chủ Sañjaya belaṭṭhaputta.
 • Tôn chủ Nigantha nātaputta.

Đức Phật với 6 vị tôn chủ.

Phần 3.

– Giải đoạn 157.

– Giải đoạn 158.

– Lương y Jīvaka chuẩn bị kiệu voi.

– Giải đoạn 159.

Vua Ajātasattu sợ hãi.

CHƯƠNG II. Câu hỏi Sa-môn quả.

Phần 1.

– Giải đoạn 160.

– Giải đoạn 161.

– Giải đoạn 162.

– Giải đoạn 163.

Phần 2.Chủ thuyết của 6 vị tôn chủ dị giáo.

Giải đoạn 165.

Chủ thuyết của tôn chủ Pūraṇa kassapa.

Giải đoạn 167.

Chủ thuyết của tôn chủ Makkhali gosāla.

Giải đoạn 171.

Chủ thuyết của tôn chủ Ajitabelaṭṭhaputta.

Khái quát về 3 chủ thuyết.

Phụ lục.

– Giải đoạn 174.

Chủ thuyết của Pakudha kaccāyana

– Giải đoạn 177..

Chủ thuyết của Nigantha nātaputta.

Giải đoạn 180.

Chủ thuyết của Sañjaya belaṭṭhaputta.

CHƯƠNG III.

Phần 1.Quả Sa-môn thông thường.

– Giải đoạn 182.

Quả thiết thực đầu tiên.

Giải đoạn 186.

Quả thiết thực thứ 2.

Phần 2. Các quả thiết thực vi diệu.

Giải đoạn 189.

Tốt đẹp (sādhukaṃ).

Hãy suy nghiệm kỹ.

– Giải đoạn 190.

Ở đây (idha).

Như lai xuất hiện trên thế gian.

Giải đoạn 191.

Chương sau

 

Advertisements